Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf /rechtspersoon die onder meer (en niet limitatief) een afspraak/dienst boekt, goederen aankoopt, opleiding boekt, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. De consument is dus zowel B2C als B2B.

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten ter plaatse en op afstand aan consumenten aanbiedt; Verder ook genaamd “de studio”, “dienstverlener” of “de praktijk”;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Evi & Glenn BV
Felix Daelslaan 2
3200 Aarschot

Tel. +32 (0)479 41 54 64

info@bellevi.be

BTW BE 0675.816.123

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke (geboekte) afspraak, dienstverlening, verkoop, transactie en aanbod tussen de ondernemer en de consument, en op elke tot stand gekomen overeenkomst -al dan niet op afstand- en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Door gebruik te maken van de website www.bellevi.be, het boeken van een behandeling/dienst of het aankopen van een goed, stemt de consument automatisch in met deze algemene voorwaarden.

Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand kan de consument steeds deze algemene voorwaarden digitaal raadplegen. Indien dit niet mogelijk is, kan de consument steeds deze algemene voorwaarden inkijken bij de ondernemer zelf, of kunnen deze kosteloos worden toegezonden aan de consument op diens vraag.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook steeds te raadplegen op de website www.bellevi.be.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste facturatie- en leveringsadres. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het doorgeven van een foutief of niet volledig adres. 

Artikel 4 - Het aanbod

I. Behandelingen en diensten

Voor behandelingen en diensten zal de ondernemer deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De ondernemer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de consument inlichten over (financiële) consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

De ondernemer voert behandelingen en diensten uitsluitend uit op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via 0479 41 54 64 of online.

Elke afspraak wordt geboekt voor een bepaalde en vaste tijdsduur in functie van de gereserveerde behandeling. De afspraak is in feite de tijd die wordt gereserveerd in de agenda voor die bepaalde categorie en niet de effectieve behandeling zelf. 

De klant dient steeds op tijd te komen. Wanneer de klant te laat aankomt voor zijn/haar behandeling, behouden wij ons het recht voor om de behandeling aan te passen en in te korten. De ondernemer is steeds gerechtigd het volledig bedrag van de geboekte behandeling in rekening te brengen aangezien die bepaalde tijd was gereserveerd. Komt de klant te laat, kan hij of zij nog kiezen voor een andere behandeling voor de resterende tijd, doch het volledig bedrag van de initiële voorziene afspraak zal altijd worden aangerekend ook al is het een ander type behandeling. Komt de klant meer dan 15 minuten te laat, is de ondernemer steeds gerechtigd om de afspraak helemaal te annuleren en het volledig bedrag aan te rekenen zoals initieel geboekt werd.

De klant komt steeds alleen naar de afspraak, tenzij men ten laatste 24u van tevoren een toelating heeft ontvangen per e-mail. Kinderen zijn niet toegelaten tenzij expliciet de toelating voorafgaandelijk werd verschaft door de dienstverlener. Indien men toch naar de behandeling komt in gezelschap van kinderen of derden, is de dienstverlener gerechtigd de afspraak te annuleren en het bedrag van de geboekte behandeling volledig in rekening te brengen.

Tijdens de behandeling mag de concentratie niet verstoord worden en behouden wij ons het recht voor om de behandeling stop te zetten ingeval de situatie het niet langer toelaat. De ondernemer heeft in dit geval alsnog recht op aanrekening van het volledig bedrag van de geboekte behandeling.

Voor behandelingen in de nagelstudio moet de klant ten alle tijden beide handen vrij hebben. Kan dit niet, behouden wij ons het recht de behandeling niet uit te voeren, stop te zetten en volledig aan te rekenen.

Bij het verwijderen van gellak of gelnagels zal de dienstverlener zoveel mogelijk product weg nemen. Er zal echter steeds nog een klein restant achter blijven op de natuurlijke nagel om zo de nagelplaat niet te beschadigen. De klant kan hier de dienstverlener niet voor aanspreken en wordt ontegensprekelijk geacht geïnformeerd te zijn hierover.

Voor behandelingen betreffende de wenkbrauwen kan het zijn dat het product niet op elke huid even goed pakt of langdurig blijft. Dat is van huidtype afhankelijk. De ondernemer doet telkens zijn of haar uiterste best om een zo lang en goed mogelijk resultaat te bekomen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een klant volgens hem of haar niet het gewenste resultaat heeft bekomen.

Indien een klant allergisch reageert op een behandeling zal deze zich dienen te wenden tot een arts. De dienstverlener kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld, noch zal de uitgevoerde behandeling worden terugbetaald.

De ondernemer kan bepalen dat er bijzondere maatregelen worden genomen waar de klant zich naartoe dient te schikken. Deze worden telkens schriftelijk aangekondigd in een nieuwsbrief of gevoegd bij de afspraakbevestiging. Bijvoorbeeld (zonder limitatief te zijn): voorleggen corona safe ticket, inlezen identiteitskaart bij eerste bezoek in regel met GDPR,… Indien een klant dit weigert zal hem de toegang worden ontzegd en de behandeling alsnog worden aangerekend ingevolge de gereserveerde tijd in de agenda.

Annulatie

De consument kan zijn afspraak voor een behandeling of dienst kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Dit dient schriftelijk te gebeuren per mail, sms of brief. Indien er te laat wordt geannuleerd of de klant helemaal niet komt opdagen, zal de volledige prijs van de geboekte behandeling in rekening worden gebracht. Er wordt in dit geval onverwijld een factuur opgemaakt voor het volledig bedrag.

Is de consument meer dan 15 minuten te laat op de afspraak, dan heeft de ondernemer het recht ofwel de afspraak te verplaatsen of helemaal te annuleren.

Wat betreft het boeken van een opleiding ontvangt de consument meteen na het boeken een factuur welke hij dient te betalen. Er is geen terugbetaling/restitutie mogelijk na boeking van een opleiding, ongeacht de reden.

De ondernemer kan eveneens een geboekte behandeling of afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, schriftelijk per mail, sms of brief. Indien de ondernemer te laat annuleert, zal de ondernemer het bedrag van de geboekte behandeling dienen te vergoeden aan de consument.

Personeel

De ondernemer heeft het recht om de behandeling te laten verrichten door eenieder van de medewerkers die hiervoor bekwaam is.

De consument zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de onderneming medewerkers van de onderneming niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ondernemer.

Gegevens

De consument voorziet de ondernemer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een klantenbestand en desgevallend op een klantenkaart. De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De ondernemer zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.

Voor meer informatie, gelieve ons privacy beleid te consulteren.

Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om correcte informatie te verstrekken over zijn persoon, relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, …

De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de praktijk.

De ondernemer heeft het recht van de consument een schadevergoeding te eisen indien de consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De ondernemer meldt diefstal altijd bij de politie.

Nail-art
Indien de ondernemer een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de consument hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Indien de consument de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, kan gevraagd worden om de ondernemer te vermelden.

Leeftijd
Bij het zetten van kunstnagels onder de 18 jaar is schriftelijke toestemming van beide ouders vereist.

Gedrag
De consument behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de ondernemer het recht de consument de toegang tot de praktijk te weigeren.

De ondernemer heeft steeds het recht om een consument de toegang tot de praktijk te ontzeggen indien hij dit nodig acht.

Er mag niet gerookt worden in de praktijk.

II. Producten

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend.

De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft onder meer de prijs de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending;…

III. Cadeaubon

Een cadeaubon heeft telkens een geldigdheidsduur en drukt de waarde uit. Deze waarde is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat hiervoor werd bepaald, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, of door het boeken van een behandeling door de consument, hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en effectieve betaling door de consument.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Dit formulier kan de consument downloaden via https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf of aanvragen bij de ondernemer, die dat zal doorsturen aan de consument op diens verzoek. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. dienstenovereenkomsten en opleidingen
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 10. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 11. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 12. betreffende weddenschappen en loterijen.
 13. Producten die verkocht worden zonder verzegeling en dus om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (o.a. gel, color gel, glitters, stempellakken, freesbits, vijlen, penselen,…. Deze lijst is niet limitatief.
 14. producten met verzegeling maar waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 15. goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

Artikel 7 - Prijs

Een afspraak die gemaakt wordt voor een bepaalde behandeling is de tijd die wordt gereserveerd in de agenda voor die categorie en niet de effectieve behandeling zelf.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, en geldig zolang de voorraad strekt of een aanbieding loopt.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en op kosten van de consument.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Voor het leveren van diensten gaan deze steeds door in de vestigingsplaats van de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Indien mogelijk zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

In geval van ontbinding conform voorgaande bepalingen zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Overmacht

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van hun verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, lock-down, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Artikel 11 - Betaling

I. Behandelingen en diensten

De ondernemer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijkruimte en op de website. De prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De consument dient direct na afloop van de behandeling / dienst de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via bankkaart of met de Payconiq-app te voldoen.

Bij online boekingen dient er meteen een voorschot of het gehele bedrag betaald te worden bij het maken van de afspraak, via de middelen die beschikbaar worden gesteld om online te betalen. Pas na een geslaagde betaling, is de boeking definitief.

De ondernemer heeft steeds het recht om een bewijs van betaling te vragen om zo de afspraak te kunnen bevestigen.

Wanneer de ondernemer het bepaalde bedrag niet heeft ontvangen uiterlijk 48u voor aanvang van de afspraak, vervalt de geboekte afspraak automatisch.

Voorschotten die betaald werden via online boeking worden onder geen enkel beding terugbetaald. Het voorschot blijft 3 maand geldig na ontvangst. Desgevallend kan je het voorschot benutten voor een andere behandeling, doch wel binnen de gestelde periode van 3 maand zoals hiervoor bepaald.

Een afspraak die gemaakt werd met betaling van een voorschot kan maximum 1 keer worden verplaatst, anders is de consument het voorschot kwijt.

Het voorschot is enkel geldig op een behandeling en kan niet worden gebruikt voor aankoop van producten of cadeaubonnen.

Bij laattijdige annulatie of no show is de ondernemer gerechtigd het voorschot te gebruiken om de geboekte tijd te vergoeden. De consument is in dit geval zijn of haar voorschot kwijt.

Bij laattijdige aankomst op de afspraak kan de ondernemer de consument niet meer verder helpen en is de consument zijn of haar voorschot kwijt. Deze komt dan toe aan de ondernemer.

De ondernemer heeft het recht het voorschot bij te houden bij het schending van de algemene voorwaarden door de consument.

II. Producten

Voor aankopen van producten via de website www.bellevi.be dient de consument deze meteen via een online betaalsysteem te voldoen. Pas dan is de aankoop definitief.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachten

Klachten over de behandeling of dienst, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de onderneming. De onderneming moet de klager binnen vijf (5) werkdagen antwoord geven

Klachten over producten of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Evi & Glenn BV zijn eigendom of staan onder licentie van Evi & Glenn BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.